Stavebné povolenie na rodinný dom - postup

Návod ako postupovať pri vybavovaní stavebného povolenia pre rodinný dom

 

Rozumieme, že bežný človek stavia dom 1x maximálne 2x za život a preto sme sa rozhodli tento proces, čo najviac uľahčiť. Sami sme požiadali o stavebné povolenie na dom a prešli sme si celým procesom. Po odkonzultovaní celého procesu a potrebných vyjadrení so stavebným úradom v Liptovskom Mikuláši budete potrebovať:

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia + prílohy:

  • list vlastníctva
  • písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
  • projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou (sprievodná správa, súhrnná technická správa, pôdorysy, rezy, pohľady, starý stav, navrhovaný stav, príslušné projekty inštalácií, statický posudok, požiarna ochrana)
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce. Konkrétne budete potrebovať k vydaniu stavebného povolenia pre rodinný dom v IBV Stošice vyjadrenia k projektovej dokumentácii od nasledovných inštitúcii:

 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

- úsek štátnej správy odpadového hospodárstva a závažných priemyselných havárii

- úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvu na životné prostredie

 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor

Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš

- trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy 

 

LVS Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

 

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 292/8, 010 47 Žilina

 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Odštepný závod Piešťany

Správa povodia horného Váhu

J. Jančeka č. 36, 034 01 Ružomberok

 

Mestský úrad Liptovský Mikuláš

Štúrova 1989/41, 031 42  Liptovský Mikuláš

- odbor životného prostredia a dopravy /malý zdroj znečistenia/ - potrebné len v prípade ak je kúrenie na pevné palivo, krb a pod.

 

  • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne je potrebné vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

  • doklad o uhradení správneho poplatku

Poznámka:

  • index zastavanej plochy je max 30% z celkovej plochy pozemku
  • maximálna výška zástavby v predmetnom bloku sú 2 nadzemné podlažia
  • povinnosť vytvoriť minimálne 2 parkovacie miesta na vlastnom pozemku

 

Kontakty na spolupracujúce subjekty:

 

Geodetické a kartografické služby:

DAGEON s.r.o. 

Ing. Svetlana Horváthová

tel.: 0905 171 316

e-mail: svhorvath@gmail.com

Web: www.dageon.sk

 

Archeologický výskum:

ARCHEOVÝSKUM s.r.o.

Mgr. Ľuboslav Záhorec

tel.: 0907 191 901

e-mail: info@archeovyskum.sk 

Web: www.archeovyskum.sk

 

Projekčná kancelária projektu a rodinných domov:

Projektová kancelária ING. PETER TRIZNA & PARTNERS, s. r. o.

tel.: 0910 906 328

e-mail: trizna3@gmail.com 

 

Mám záujem
Napíšte nám a my vám radi odpovieme.
Mám záujem o:
S domom ...:
Meno: *
Priezvisko: *
Telefón: *
E-mail: *
Text správy:
Overenie: *
Novinky emailom:
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia