Spracovanie osobných údajov

Ochrana osobných údajov

pri predaji pozemkov cez web spoločnosťou Stošice, a.s.

Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov

 

Vážení klienti,

pre účel vybavenia Vášho dopytu, objednávky, prípadne zmluvy o budúcej zmluve potrebujeme  informácie o  Vašich  osobných  údajoch. Všetky  osobné  údaje spracúvame  v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v zneníneskorších predpisov, pričom budú použité výlučne pre vybavenie Vášho vybavenia a našu ďalšiu komunikáciu sVami.

 

1.     Prevádzkovateľ internetovej stránky www.stosice.sk

Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť: Stošice,a.s.,

Obchodné meno:  Stošice, a.s. 

Zápis v OR Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vl. č. 10909/L Sídlo: M. R. Štefánika 887/40, Žilina 010 01

IČO: 50 622 897

 

Štatutárny zástupca:

 

Ing. Jaroslav Uhrin - predseda predstavenstva

Martina Martinčeka 4701/2

Liptovský Mikuláš 031 01

Vznik funkcie: 18.10.2019

 

(ďalej len „prevádzkovateľ)

 

2.     Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zaúčelom:

 • poskytnutia informácií o ponúkaných nehnuteľnostiach, uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve, kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom webportálu www.stosice.sk alebo iným vhodným spôsobom a splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, 
 • odoberania noviniek pre klientov v danej oblasti,
 • realizovania marketingových aktivít,
 • evidencia potenciálnych klientov na administratívne účely,
 • informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

 

3.     Zoznam spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb predovšetkým na webportále v rozsahu:  meno, priezvisko,  e-mailová  adresa, tel.  číslo  a ďalej v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách ainých dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom akupujúcim.

Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutýchosôb:

 • titul
 • meno apriezvisko
 • kontaktné údaje (tel. č.,mail)
 • údaje o dopytoch,objednávkach

V prípade ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. 3 ods. a) týchto podmienok spracúvania osobných údajov,spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnejzmluvy.

 

4.     Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od potencionálneho klienta - kupujúceho v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie predmetu zmluvy za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so súhlasom dotknutej osoby.
 2. Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. katastrálnemu úradu, banke a pod.) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnychpredpisov.
 5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vybavenia dopytov,objednávok, odoberania noviniek, marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri vypísaní kontaktného formulára prostredníctvom internetu, webportálu www.stosice.skalebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tentosúhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 3 mesiacov od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané.

 

5.     Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ webportálu spoločnosť Stošice, a.s. poskytuje osobné údaje o klientoch získané prostredníctvom internetu www.stosice.sk tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, tretej osobe, ktorá zabezpečuje právne úkony vyplývajúce z kúpnej zmluvy.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na účely marketingu tretej osobe v záujme zvýšenia kvality poskytovaných služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľovi v súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
 4. Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

 

6.     Zverejnenie osobných údajov

Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich.

 

7.     Poučenie o právach dotknutej osoby

a)     Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovaniaoperácií,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, ak ich nezískal priamo odklienta,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetomspracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje (osvedčenia, certifikáty a pod), môže požiadať o ichvrátenie,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

b)     Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

c)     Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo uprevádzkovateľa namietať voči

 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d)cit. zák.na účely priameho marketingu v poštovom styku,alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu.

d)     Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g)cit. zák.vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

e)     Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa §29 ods.3 cit. zák. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby,alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal  iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

f)     Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:

 • písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 • u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

g)     Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobnýchúdajov.

h)     Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

i)      Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

j)     Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.

 

8.     Zodpovednosť prevádzkovateľa

a)     Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bezoprávnenia.

b)     Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.

 

Vyjadrenie súhlasu

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – webportal. www.stosice.sk

Týmto udeľujem súhlas podľa § 11  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou Stošice, a.s., so sídlom Veľká Okružná 43, 01001 Žilina, IČO: 450 622 897 na účely vybavenia dopytu, objednávky, zmluvy o budúcej zmluve, kúpnopredajnej zmluvy na pozemok. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám.

Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

Mám záujem
Napíšte nám a my vám radi odpovieme.
Mám záujem o:
S domom ...:
Meno: *
Priezvisko: *
Telefón: *
E-mail: *
Text správy:
Overenie: *
Novinky emailom:
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia